Orange Humanist

Monday, August 01, 2005

זכויות ההגנה מהמדינה - Rights from the State

זכויות ההגנה מהמדינה

א. זכויות אדם
1. זכות לחיים (אי-פגיעת השלטון בחיי אדם או פציעתו)
2. זכות הקניין (אי-פגיעת השלטון בביתו של אדם, מטלטליו או כספו. הגבלת השלטון – "כרם נבות" ) לא לפגוע בקיים, ומתן אפשרות לאדם להטיב את מצבו (pursuit of happiness ).
3. חרות אישית (הימנעות מכליאה או מעצר ללא בסיס מוצדק)

ב. חובת השלטון לתושבי המדינה
1. שמירה על רמת חיים נוכחית ("עבד שירוץ לפניו"). שמירה על הטבות אליהם הורגל עד כה; שירותי בריאות וכו'.
2. אכיפת חוקים ("דינים" מ-7 מצוות בני נח): רמה ביטחונית נאותה, שיטור וכדו'. שמירה על חופש העיסוק. מלכות שמונעת בליעת איש את אחיו.

ג. מתן שירותים קהילתיים
1. שירותים קהילתיים לגרים תחת שלטון המדינה: בריאות, חינוך, תברואה וכדו'

ד. מעורבות התושב במערכת השלטונית
1. מתן אזרחות, בחירות יחסיות, שקיפות פוליטית, פילוג המערכת השלטונית (הפרדה חדה בין הרשות המחוקקת, המבצעת, השופטת, המבקרת, ארגוני עובדים וכו'. מתוך מגמה למנוע שחיתות.)

ה. זכויות אזרח

0 Comments:

Post a Comment

<< Home